Disclaimer https://www.contracthulp.nl

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van ContractHulp B.V. alsmede de hierin vervatte informatie en te generen berekeningen en teksten, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd 'Disclaimer') van toepassing. ContractHulp B.V. verzoekt u deze Disclaimer goed te lezen.

Door de website van ContractHulp B.V. (https://www.contracthulp.nl) te raadplegen en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich automatisch akkoord met deze Disclaimer, onverminderde de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ContractHulp B.V.. Bij tegenstrijdigheden of onjuistheden tussen de Disclaimer en de algemene voorwaarden van de producten en diensten van ContractHulp B.V., zullen de algemene voorwaarden altijd prevaleren.

Gebruik van deze website

ContractHulp B.V. biedt deze website en de inhoud "as is" aan. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

ContractHulp B.V. neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is. Ondanks alle zorgvuldigheid in de samenstelling van de content van haar website, kan ContractHulp B.V. niet instaan voor de juistheid, actualiteit- en volledigheid van de geboden informatie.

ContractHulp B.V. beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze website vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving.

ContractHulp B.V. kan ook niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Vanzelfsprekend zal ContractHulp B.V. er alles aan doen om haar website voor de gebruiker beschikbaar te houden.

ContractHulp B.V. genereert documenten en teksten automatisch, vaak op basis van verstrekte parameters, die soms te beperkt blijken te zijn, en kunnen dus niet bepalen of het gegenereerde past bij Uw specifieke situatie. Wij kunnen geen claims accepteren aangaande fouten en onvolledigheden in de gegenereerde documenten en teksten

De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beinvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Sommige delen van onze website zijn alleen toegankelijk na identificatie door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij moeten steeds geheim worden gehouden en op een veilige plaats bewaard. In geval van verlies, diefstal, openbaarmaking of misbruik van gebruikersnamen in combinatie het wachtwoord (of het vermoeden ervan) dient u ContractHulp B.V. hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de gebruikersnamen en de wachtwoorden zijn te allen tijde voor rekening van de houder van de gebruikersnaam.

Websites van derden

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat ContractHulp B.V. de producten of diensten, die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen rekening en risico en ContractHulp B.V. wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. ContractHulp B.V. controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

ContractHulp B.V., respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder in ieder geval auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder in ieder geval teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen (persoonlijk) gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ContractHulp B.V., te kopieren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Online communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan ContractHulp B.V. te sturen. ContractHulp B.V. adviseert u om geen vertrouwelijke informatie (op welke wijze dan ook) per e-mail aan ContractHulp B.V. te zenden. Indien u daar toch voor kiest, dan geeft u daarmee op voorhand aan dat u met deze risico's bekend bent en u accepteert het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde. ContractHulp B.V. zal zich, binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid, inspannen om vertrouwelijke informatie van de website te beschermen. ContractHulp B.V. aanvaardt echter geen enkel risico en aansprakelijkheid ten aanzien van tekortkomingen in de bescherming van vertrouwelijke informatie.

De gegevens die u via het besteldeel van deze website verstuurt, worden over een beveiligde verbinding verstuurd en zijn daardoor zo veilig als mogelijk.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

ContractHulp B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriele schade inclusief winstderving (zelfs wanneer ContractHulp B.V. op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.

ContractHulp B.V. aanvaardt onder andere geen aansprakelijkheid met betrekking tot: (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan ContractHulp B.V. of aan u, (iv) het al dan niet functioneren van deze website (v) misbruik van de website, (vi) het verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en werknemers van ContractHulp B.V. en voor derde(n) die door ContractHulp B.V. zijn ingeschakeld.

In geval van oneigenlijk gebruik van deze website is de website-bezoeker te allen tijde aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Toepasselijk recht

Op deze website (https://www.contracthulp.nl) en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de Rechtbank te s'Hertogenbosch is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met (het gebruik van) deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

ContractHulp B.V. behoudt zich het recht voor de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling de informatie verstrekt via deze website en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Laatst gewijzigd 29/10/2017